nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012

 

Deze nieuwsbrief staat vol met allerlei zaken die afgelopen maanden hebben gespeeld en nog even het vermelden waard zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Dorien Verweij

isaacbeeckman@svpo.nl

 

 

Leerlingen klas 1

Op maandag 13 augustus jl zijn 80 nieuwe leerlingen gestart in klas 1. De eerste schooldag stond in het teken van kennismaking: met elkaar, met de sport, met het vak tekenen en met het leersysteem. Ook was er aandacht voor veiligheid op en rond het spoor. Dit laatste vooral omdat we zo dicht bij het station van Kapelle zitten en veel leerlingen hier vaak gebruik van maken. Die aandacht voor het spoor blijft een onderwerp voor de mentoren om in de klassen te bespreken.

 

Luizen

Net als op iedere andere school (basis en voortgezet) komt het ook bij ons wel eens voor dat er bij een leerling hoofdluis wordt geconstateerd. Hier valt helaas niet veel aan te doen. De leerling die het aangaat verzoeken we een periode de jas niet aan de kapstok te hangen maar in een tas te doen. Indien er bij u thuis hoofdluis wordt geconstateerd verzoek ik u dit even aan de mentor te melden. Die gaat er overigens vertrouwelijk mee om.

 

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is dient u dit zelf in te vullen op het ouderportaal. Daarna dient u ook zelf naar school te bellen. Dit moet iedere dag dat het kind afwezig is.

 

Tussentijdse instroom nieuwe leerlingen

Begin dit schooljaar zijn in klas 3 in totaal drie nieuwe leerlingen ingestroomd. In klas 2 zijn onlangs twee nieuwe leerlingen gestart.  In klas 1 en 2 zijn alle leerlingplaatsen nu bezet.  Op dit moment hebben we 235 leerlingen op school.

 

Duits/Spaans

De vakken Duits en/of Spaans kunnen door de leerlingen zelfstandig doorgewerkt worden. Hiervoor is gekozen om leerlingen vertrouwd te maken met studieplanning. Luisteropdrachten kunnen voorlopig alleen op school gedaan worden. Alle overige opdrachten komen allemaal beschikbaar voor thuis.

 

Een veelvoorkomende vraag is over de procenten. De procenten (werk af) tellen alleen maar door als alle modules gemaakt zijn. Wordt een module overgeslagen dan blijft het percentage staan totdat ook die module gemaakt is.

 

Toetsen zitten in de modules zelf. Alles moet voldoende voordat een leerling verder kan. Zowel voor Duits als nu ook voor Spaans is op het leerlingportaal inhoudelijke informatie beschikbaar.

 

Leerlingen die met alle vakken bij zijn kunnen ook op school aan deze vakken werken. Vragen over de inhoud  van de lesmodules van die talen (Duits/Spaans) kunnen gesteld worden via redactie@svpo.nl

 

Fietsenrekken

Fietsen die niet in één van de rekken zijn geplaatst zijn extra kwetsbaar voor omvallen en dus beschadigingen. Wijs uw kind op het goed wegzetten van zijn of haar fiets. Dit voorkomt onnodige schade. Na schooltijd gaat het hek op slot tot de volgende schooldag.  Er is voor iedere fiets een plek in een fietsenrek. De meeste leerlingen kiezen er echte voor om hun fiets niet in een rek te plaatsen.

Op de dag dat de leerlingen sport hebben kunnen ze hun fiets voorlopig op het andere plein parkeren. Op die manier is er ruimte genoeg. Parkeren van de fietsen is overigens op eigen risico.

 

Buitenterrein

Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen klas 3 van het plein af. Dit op basis van de ouderenquête najaar 2011 waarbij een meerderheid van de ouders aangaf dat leerlingen vanaf klas 3 van het plein af mogen. Veel leerlingen kiezen ervoor op en rond het tunneltje te blijven. We spreken leerlingen aan op hun gedrag in en rondom de school. Jammer genoeg constateren we nog wel dat niet al het afval in de vuilnisbakken beland. Graag ook vanuit thuis hier aandacht voor.

 

In de loop van dit schooljaar zal het buitenterrein wederom aangepast gaan worden. Een deel zal worden bebouwd voor de nieuwe klas 4. Een ander deel hopen we in orde te mogen maken voor gebruik door onze leerlingen. De gemeente heeft hiervoor echter nog geen vergunning afgegeven. Het bestuur is hier nog druk doende mee.

 

Verlofdagen

Leerlingen hebben in totaal twee schoolweken om aan vrije dagen op te nemen. Bij de opstart van de school was er sprake van 10 schooldagen. Toen was er echter ook nog sprake van vijf lesdagen (met twee vrije lesmiddagen). Met onze huidige vierdaagse schoolweek is dit dus 8 dagen in totaal.

Indien een leerling niet meegaat op een (buitenland)reis “kost” dit dus (per week) de helft van de verlofdagen.

 

Verlofdagen dienen tijdig aangevraagd te worden via het ouderportaal. Overleg met de mentor over eventuele achterstand is uiteraard altijd mogelijk. De mentor is via mail het snelst te bereiken. Net als andere redenen voor afwezigheid dient dit in het ouderportaal te worden vastgelegd door de ouder(s).

 

Indien een leerling door een verlofdag een toets mist is het de verantwoordelijkheid van de leerling hier op tijd een goede afspraak met de docent over te maken. Zo niet, dan wordt de toets door de vakdocent de eerstvolgende begeleid werken dag (de dag dat de leerling ook sport heeft) ingepland.

 

Treinregeling

De NS passen de dienstregeling aan per begin december 2012. Dit betekent dat de treinen vanuit beide richtingen tweemaal per uur zullen stoppen.

Hier zijn we heel blij mee. Na de kerstvakantie (dus per januari 2013) stopt de treinregeling voor de leerlingen. Deze is dan niet meer nodig en kunnen alle leerlingen de gewone lestijden aanhouden.

 

Kantine

Naast het kunnen bestellen van broodjes (voor 8.50 uur bestellen) hebben we ook af en toe wat extra’s in de verkoop.  Daarbij geldt echter wel op=op. De bakker bezorgt bijvoorbeeld altijd extra broodjes gezond voor de losse verkoop.

 

We zijn een gezonde school. We voeren als school zoveel mogelijk een gezonde kantine. 

Appels (en als het kan ook ander seizoensfruit) zijn nog steeds gratis verkrijgbaar voor de leerlingen.


Teamleden

In een aparte bijlage is een overzicht opgenomen van alle teamleden per klas. Hierop is vak, naam en email terug te vinden.

 

Iedere week is er voor schooltijd overleg met de mentoren. Op maandag is dat voor klas 2, op dinsdag voor klas 1 en op vrijdag voor klas 3. Dit overleg is van 8u00 tot 8u50.

 

Schoolfotograaf

In de week van 12 tot en met 16 november 2012 komt er een schoolfotograaf op school. De foto’s worden gemaakt door Erik Konings. De foto’s zijn achteraf via hem te bestellen. Geheel vrijblijvend; er is geen afname verplichting. We starten die week met broers/zussen en daarna gaan we verder per klas. Het rooster wordt nog aan de leerlingen bekend gemaakt. De foto’s worden op school gemaakt.

In de bijlage is er meer informatie over de fotograaf en de werkwijze te vinden.

 

Schoolverpleegkundige

Vanaf november bezoekt de schoolverpleegkundige vanuit de GGD onze school. Zoals landelijk op alle scholen het geval is, komt iedere leerling uit klas 2 bij een schoolverpleegkundige of schoolarts langs in klas 2. U kunt bij dit gesprek/klein onderzoek aanwezig zijn. U krijgt als ouder/verzorger van te voren informatie, deze volgt eind oktober 2012. U leest dan onder andere wat een dergelijk gesprek/onderzoekje inhoudt en waar u terecht kunt met vragen hierover.

 

Heeft u een kind in klas 1 of 3 en behoefte aan een gesprek met de schoolverpleegkundige kunt u dit aangeven bij de mentor van uw kind.

 

Planning 2012-2013

Voor dit schooljaar liggen de vakanties en studiereizen vast. Bij deze nieuwsbrief vindt u het overzicht (wat overigens ook op de website terug te vinden is).


Klas 2 en 3 gaan in november naar Bournemouth in Engeland. Dit is voor de leerlingen uit klas 2 de eerste buitenlandreis: spannend!

Voor klas 1 is er in november een activiteitendag gepland waar ze allerlei vakkennis in een speurtocht mogen gaan toepassen. Daarnaast worden ze ook uitgedaagd om met elkaar allerlei sportopdrachten uit te voeren. De mentoren zullen de leerlingen op de hoogte brengen van de datum.


https://docs.google.com/document/d/1wDISh197ejV66zHK3Yhyu5-D7wwIOh5I54cJ5T-mU5c/edit

 

Open dagen schooljaar 2013-2014

Op woensdag 12 december 2012, zaterdag 15 december 2012, zaterdag 12 januari 2013 en woensdag 16 januari 2013 zijn de open dagen/avonden gepland. Hiervoor worden leerlingen groep 8 uitgenodigd die bij ons bekend zijn (in het ouderportaal).

 

Kent u geïnteresseerden in onze school geef ze dan aan dat ze zich vrijblijvend kunnen inschrijven op het ouderportaal waarna een uitnodiging voor de open dagen volgt.

 

Voor het helpen tijdens de open dagen zullen we, zoals gewoonlijk, leerlingen van klas 1 benaderen. Dit doen we via de mentor.

 

Voorafgaand aan deze open dagen bezoeken we ook al voorlichtingsavonden voor schoolverlaters op de diverse basisscholen in de regio.

 

Conciërge

Onze vaste conciërge, Madelon van Liere, is al sinds begin dit schooljaar uit de running. Ze is zwanger en heeft last van allerlei vervelende kwalen die met de zwangerschap te maken hebben. Jammergenoeg kan ze niet komen werken. Met de baby is alles gelukkig wel in orde. We hopen dat alles goed blijft gaan en dat ze gezond en wel weer aan het werk kan mettertijd.

 

We hebben gelukkig een invaller kunnen regelen. Nu werkt Bart Jacobse bij ons. Hij is te bereiken via een algemeen emailadres:

concierge.iba@svpo.nl

 

Rapporten 2012-2013

Ook dit schooljaar krijgen onze leerlingen twee schoolrapporten: de eerste voor de kerstvakantie en de tweede voor de zomervakantie. Dit rapport wordt uitgereikt in de laatste lesweek voor de vakantie door de mentor. Heeft de leerling dan (al) verlof bewaren we het rapport tot de eerstvolgende lesdag dat hij/zij er weer is.

 

De cijfers voor het kerstrapport blijven gewoon meetellen voor het zomerrapport. Het tweede rapport geeft dus een beeld van de resultaten over een geheel schooljaar.

Comments