'Rendement onderbouw', MR en laatste fase nieuwbouw

Geplaatst 14 nov. 2012 01:59 door Redactie SvPO   [ 14 nov. 2012 02:55 bijgewerkt door Sander Bussink ]
Nieuwsbrief 14 november 2012

Zeer hoog 'rendement onderbouw'
Dit schooljaar hebben we voor het eerst leerlingen in de 3e klas, dat wil zeggen in het laatste jaar van de onderbouw. In dat jaar wordt voor de Onderwijsinspectie het ‘rendement onderbouw’ berekend. Een kille term, maar die geeft aan of een middelbare school de leerlingen naar een hoger niveau weet te brengen dan het advies van de basisschool. Uit de eerste gegevens blijkt dat de Isaac Beeckman Academie daar bijzonder goed in slaagt.

Volgens de normberekening van de Onderwijsinspectie komt de eerste lichting leerlingen tot een ‘rendement’ van 116%. De berekeningen van andere scholen zijn nog niet bekend, maar in voorbije jaren was dit voor een Havo/Vwo school ruimschoots voldoende voor de hoogste positie (een 5 op een schaal van 1 t/m 5). Daarmee zou de Isaac Beeckman Academie voorzover we kunnen nagaan een unicum voor Zeeland en omgeving behalen (andere scholen met deze positie staan veelal in de Randstad). Nu dit resultaat nog in de bovenbouw waarmaken, maar de basis is er!

De positieve beoordeling is voor een deel te verklaren doordat we 20% leerlingen aannemen met een Vmbo-t advies van de basisschool en die veelal naar Havo weten op te trekken. Omgekeerd zijn er relatief weinig leerlingen die bij ons onder het niveau-advies van de basisschool uitkomen. Dat is mede omdat we klassen indelen naar tempo en niveau, waardoor docenten hun lessen meer op maat kunnen snijden. Een recent onderzoek van de Universiteit Groningen bevestigt dat dit een gunstig effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Op grond van het onderzoek adviseert het onderzoeksinstituut andere scholen overigens om hetzelfde te doen. 

Steeds nét iets beter
Met de eerste lichting leerlingen gaat het dus goed, maar opvallend is ook dat het met de volgende lichtingen telkens nog nét iets beter gaat. Dat zien we terug op zowel het Cito als in ons eigen leerlingvolgsysteem. Eén klein voorbeeld: bij de 1e lichting waren er bij het eerste kerstrapport acht leerlingen met een onvoldoende. Bij de 2e lichting waren dat er vijf en van de 3e lichting hebben er op dit moment maar twee leerlingen een onvoldoende. Het zijn smalle marges, maar het geeft een idee.

Dat het telkens net iets beter gaat ligt niet aan verschillen in de instroom van leerlingen. Uit gegevens van het Cito kunnen we zien dat dat die jaarlijks bijna gelijk zijn. Wel is onze ICT in de loop van de tijd iets verbeterd, maar de belangrijkste variabele zal zijn dat docenten meer ingewerkt raken en meer gewend aan de manier van onderwijs geven.

Medezeggenschap van álle ouders
In de medezeggenschapsraad (MR) worden op andere scholen meestal twee of drie ouders gekozen. Het nadeel daarvan is dat je als bestuur alleen de inbreng van die paar ouders krijgt, terwijl je graag wilt weten hoe alle ouders over de zaken denken. Daarom hebben we geen traditionele MR opgericht, maar raadplegen we álle ouders over de zaken die spelen. Voorzover ons bekend zijn er nog geen andere scholen de MR formeel zo hebben georganiseerd.

Bij een raadpleging sturen we eerst aan alle ouders een e-mail met uitleg van wat er speelt en welke opties er volgens ons (bestuur) zijn. Ouders kunnen dan inhoudelijk reageren, bijvoorbeeld door alternatieve keuzen voor te leggen. Daarmee wordt dan een online enquête gehouden. Tenslotte beoordeelt het bestuur hoe de uitslag van de enquête in beleid omgezet wordt (soms moeten bijvoorbeeld docenten nog geraadpleegd worden). Onze eerste ervaring is heel positief. De stemming ging over de mogelijke bestemmingen van taalreizen naar Frankrijk, de hoogte van de schoolkosten en de organisatie van Duits en Spaans als keuzevakken. We kregen veel inhoudelijke reacties en denken met de uitkomst van de stemming (die wordt nog bekendgemaakt) een goed beleid te kunnen voeren.

Laatste fase nieuwbouw
Terwijl de woonwijk achter de school vorm begint te krijgen (oplevering voorjaar 2013), komt ook de nieuwbouw van het schoolpand in de laatste fase. In de loop van dit schooljaar worden alle lokalen bijgebouwd die we voor de bovenbouw (de leerjaren 4, 5 en 6) nodig hebben. 

Na de nieuwbouw kunnen we dan ook de inrichting van het schoolplein ter hand nemen. Helaas zijn we er met de gemeente nog niet helemaal uit wat de mogelijkheden zijn. De bestemming van het achterste deel van het terrein is namelijk woningen en tuinen. Als dat niet (bijtijds) gewijzigd kan worden, dan mogen we de fietsenstalling voor de school daar niet neerzetten. In dat geval volgt plan B met een iets andere indeling van het terrein, waarbij de fietsen naast de school geplaatst moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Isaac Beeckman Academie
Bestuur
Misha van Denderen, Emil Roelofs, Andries Tijssens
Comments