Vereist minimum aantal leerlingen wordt bereikt, inspectie akkoord met vrije dagen

Geplaatst 11 feb. 2014 06:24 door Redactie SvPO   [ 11 feb. 2014 06:52 bijgewerkt door Sander Bussink ]
Nieuwsbrief 11 februari 2014 van het schoolbestuur

1. Wettelijke norm aantal leerlingen wordt bereikt
De informatiedagen voor nieuwe leerlingen zijn inmiddels geweest. Ouders kunnen nog t/m 17 februari inschrijven. Er worden in totaal 80 eerstejaars leerlingen aangenomen. Met deze nieuwe lichting leerlingen bereikt de school een mijlpaal doordat liefst vijf jaar eerder dan vereist, al aan het wettelijk vereiste aantal leerlingen wordt voldaan.

De wet stelt dat een school tenminste een bepaald aantal leerlingen moet hebben. Voor een middelbare school met Havo en Vwo staat de norm op 357 leerlingen, een aantal dat met de nieuwe lichting leerlingen voor volgend schooljaar wordt overschreden.

Als in het navolgende schooljaar (dus 2015/16) onze eerste lichting de zesde klas bereikt, breidt het totaal aantal leerlingen zich voor het laatst uit. We komen dan als gepland net onder de 400 leerlingen uit.

2. Groen licht voor de vrij opneembare dagen
Onze leerlingen hebben 8 snipperdagen die ze in de loop van het schooljaar kunnen opnemen - als ze bij zijn met hun schoolwerk natuurlijk. De onderwijsinspectie vreesde aanvankelijk dat deze opzet in strijd zou zijn met de wet. In dat geval is de inspectie verplicht om in te grijpen. We waren dan ook al bezig om de Tweede Kamer te benaderen. Daar wordt namelijk juist nu een wet voorbereid die het mogelijk maakt om iets vrijer met de onderwijstijd om te gaan. Dit blijkt echter niet meer nodig te zijn. 

Nadat we toelichting op onze opzet hebben gegeven en hebben laten zien hoe die binnen de wet blijft, heeft de onderwijsinspectie vorige week alsnog akkoord gegeven op de vrij opneembare dagen. We zijn daarmee voor zover ons bekend de enige school waar leerlingen snipperdagen hebben.

3. Zorgprofiel voor passend onderwijs
Vanaf 1 augustus van dit jaar treedt de Wet passend onderwijs in werking. Het doel van die wet is dat scholen minder leerlingen naar het speciaal onderwijs doorverwijzen. Scholen moeten daarom meer leerlingen zelf onderwijs geven, ook als leerlingen extra aandacht nodig hebben. Nu doet de IBA dat toch al en in die zin is de nieuwe wet voor ons niks nieuws. De wet vraagt echter ook aan scholen om duidelijk te maken waar ze goed in zijn. Voor de ene school zal dat zijn voor leerlingen met een lichamelijke handicap (omdat er goede voorzieningen voor rolstoelen zijn bijvoorbeeld); voor de andere school zal dat zijn voor leerlingen met dyslexie of asperger; etc. Scholen moeten dit duidelijk maken met een zogeheten zorgprofiel. 

Het zorgprofiel wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad - die in ons geval uit alle ouders bestaat. U vindt daarom ons concept zorgprofiel op de website met documenten. U kunt dit concept doorlezen en suggesties voor verbetering of uitbreiding aan ons toesturen. Graag per e-mail naar bestuur@svpo.nl. Als u vragen heeft, dan kunt u die uiteraard ook stellen.

4. Uitslag medezeggenschap over examenregeling
De voorgestelde wijzigingen zijn met vrij grote meerderheid aangenomen, al was de opkomst bescheiden: 37,1% van de ouders heeft een stem uitgebracht. Hieronder de drie wijzigingen. Daarachter het percentage ouders dat het met de wijziging eens is / oneens is / geen voorkeur heeft.
  1. Vaste herkansingsmogelijkheid bij ziekte: 95,4% / 3,7% / 0,9%. Van de docenten één docent zonder voorkeur en de rest mee eens.
  2. Stappenplan bij fraude tijdens examentoets, waaronder gelegenheid aan leerling om toets af te maken: 76,1% / 12,8% / 11,0%. Docenten zijn unaniem voorstander. 
  3. Cum laude regeling voor examen: 85,3% / 2,8% / 8,3%. Van de docenten was één docent tegen deze regeling, de anderen waren voor.

Bestuur Isaac Beeckman Academie
Misha van Denderen, Andries Tijssens
Comments